Темы рефератов:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Саркоптоз свіней (Комплекс лікувально - профілактичних заходів пры саркоптозі свіней у ТзОВ Надія Хотинського раёне Чернівецької вобласці)
     

 

Від 22 ве-ра-з-ня 2001 ро-ку ТзОВ "На-дія"

с. Ана-да-ці

Мі, шчо ні-ж-чо під-пі-са-лі-ся, вет. лі-кар га-з-па-дар-з-т-ва Фі-лі-п-чу-ка У.С., фе-ці-д-шэр вет. ме-ды-цёх-ні Ба-ры-сь-кі І.М., у пры-су-т-але-з-ті зоо-тых-Ні-ка Бой-ка В.І., сви-на-рів Га-м-ба-р-ню-ка У.М. тая Ду-д-ча-ка І.П., скла-ці цей акт пра тыя, шчо так-але-га чы-з-ла бу-ла пра-ве-дэ-на лі-ку-ва-ці-на аб-вя-б-ка па-го-лі-в'я ма-ла-д-ня-ка сви-ёй у ві-ці да 4 МІ-ся-ців тая сви-але-ма-ток І КНУ-рів пра-ці САР-ко-ПТА-зу сви-ёй.

Пра-ро-б-ку пра-ва-ды-ці ме-то-дом зро-шу-ван-ня з за-сто-су-ван-ням 0,005% руж-чы-ну бу-то-к-су. Пе-рэд за-сто-су-ван-ням кон-це-н-т-рат пре-па-ра-ту у ві-зна-чо-іх пра-па-р-ці-ях рэ-тыя-ці-але пе-ра-МІ-шу-ва-лі з ва-да-ю. Пры-го-то-в-ле-ну яму-ці-сію на-але-сі-ці на ті-ло тва-ры-ні за да-па-мо-гою ра-н-це-ць-га аб-п-ры-з-ку-ва-ча ОП-10 да лёг-ко-га змо-чу-ван-ня шкі-ры. p> Сви-але-ма-ток тая КНУ-рів аб-ро-б-ля-ці аё-ро-зо-лем ак-ро-дэ-к-су руж-пі-лю-ю-чы пре-па-рат в е ба-ла-на на па-ве-р-х-ню вух з від-ста-Ні 25-30 гл, тры-ва-лість руж-пі-лён-ня 4 з на ко-ж-ня ву-хо.

Всі вя-бо-ці пра-ва-ды-ці в е ві-ко-ры-з-тан-ня за-са-бів ін-ды-ві-ду-а-ль-але-га за-хі-з-тую.

Пра-ро-б-ку пра-ва-ды-ці на ві-гу-ці-іх ДВО-ры-ках, Які па за-кін-чэн-Ні аб-вя-б-кі бу-ці під-так-Ні дез-ін-ва-зії 3% руж-чы-ном NaOH в е тыя-м-пе-ра-ту-рою 80 0 С.

Пра-ро-б-ці під-ля-га-ло 96 га-лів ма-ла-д-ня-ка, 40 га-лів сви-але-ма-ток тая 3 КНУ-ра.

Стала на-але-в-ле-але спо-сце-рэ-жонак-ня бу-кім на 5 днів, ві-ко-нан-ня па-кла-дэ-але на фе-ці-д-шэн-ра ве-т-.-ме-д-цёх-ні.

Всьо-га на аб-ро-б-ку ві-тра-чо-але:

Кон-це-н-та-тую бу-то-к-са - 50 мл. p> Аё-ро-зо-лю ак-ро-дэ-к-са - 1 ба-лон. p> Акт скла-дэ-але в 3-х ек-зе-м-п-ля-рах. p> Під-пі-сі: ___________________ (Фі-лі-п-чук У.С.)

________________________ (Бой-ко В.І)

___________________ ( Ба-ры-сь-кі І.М)

__________________ ( Га-м-ба-р-нюк У.М.)

______________________ (Ду-д-чак І.П)

АКТ №

Від 23 ве-ра-з-ня 2001 ро-ку ТзОВ "На-дія"

с. Ана-да-ці

Мі, шчо ні-ж-чо під-пі-са-лі-ся, дэ-з-.-і-н-з-т-ру-к-тор Пе-т-ров М.А., дэ-зі-н-фе-к-тор Іль-ків П.С., вет. лі-кар га-з-па-дар-з-т-ва Фі-лі-п-чук У.С., у пры-су-т-але-з-ті фе-ці-д-шэн-ра вет. ме-ды-цёх-ні Ба-ры-сь-ко-га І.М, сви-на-ря Га-м-ба-р-ню-ка В.М., скла-ці цей акт пра тыя, шчо так-але-га чы-з-ла бу-ла пра-ве-дэ-на дез-ін-ва-зія пры-МІ-щень пра-ці САР-ко-ПТА-зу сви-ёй.

Пра-ро-б-ку пра-ва-ды-ці 3% руж-чы-ном NaOH в е тыя-м-пе-ра-ту-рою руж-чы-ну 80 0 С, який на-але-сі-ці за да-па-мо-гою спе-ц-.-а-у-то-мо-бі-ля ДУК з руж-ра-ху-н-ку 1 л. руж-чы-ну на 1 м 2 пло-щі. p> Всі вя-бо-ці пра-ва-ды-ці в е ві-ко-ры-з-тан-ня за-са-бів ін-ды-ві-ду-а-ль-але-га за-хі-з-тую.

Пра-ро-б-ці під-ля-га-ла:

адзін сви-на-р-нік пло-щею 800 м 2...

     
 
     
Белорусские рефераты
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Перепечатка учебных материалов только с письменного разрешения администрации сайта.